اسکرام

اسکرام چیست؟ اسکرام یک فریم ورک (چارچوب) برای مدیریت و حفظ پروژه های پیچیده می باشد. در تیم اسکرام به جای اینکه کسي از خارج تيم به عنوان رهبر تصمیم بگیرد که چه شخصی کارها را انجام دهد یا چگونه مشکلات حل شوند, این قبیل کارها به طور کلی توسط… »

آشنایی با شبکه های رادیو شناختگر

رشد روز افزون استفاده از شبکه های بيسيم، مشکلاتی از قبيل کمبود طيف فرکانسی، تراکم و تداخل در باند فرکانسي آزاد (ISM) را به همراه داشته است. اين استفاده‌ گسترده و رقابت برای تصاحب کانال باعث کاهش کيفيت تکنولوژی های بيسيمی شده است که از باند فرکانس آزاد استفاده می… »

Welcome to Ghost

You're live! Nice. We've put together a little post to introduce you to the Ghost editor and get you started. You can manage your content by signing in to the admin area at <your blog URL>/ghost/. When you arrive, you can select this post from a list… »